مرور برچسب

جنسیت پرت

نحوه تکثیر پرت فیش

در مورد تکثیر پرت نظریه هایی موجود است که به شرح زیر می باشد : چون پرت یک ماهی دو رگه است همانند قاطر عقیم بوده و قادر به تولید مثل نیست و یا پرت را هنگام وارد کردن از کشور های دیگر به دلیل مسائل اقتصادی توسط لیزر عقیم می کنند و ... که به درستی یا نادرستی این ها می پردازیم . اما ابتدا نحوه ی تشخیص جنسیت پرت ها : پرت های نر دارای کمری نوک تیز ( غوز…
ادامه مطلب ...