برچسب خورده: خطمي معطر

پنیرک

* نام‌های دیگر آن: مشک دانه، نان کلاغ، پچگو، پنیرک وحشی، خُبازی، ایم کاجی، بغیک، فیرو، خطمی خوش بو، خطمی معطر، موو، مالوا، التایا، په‌په‌چه‌وره، ملوخیا، خطمی کوچک، پین دیره، خیره، خباجی، پنیرک کبیر، …