خواص آسپارتام

تغذیه
آسپارتام

آسپارتام جایگزین قند از خویشاوندان شیمیائی نزدیک دی پپتیدل – آسپارتیل – ل. فنیل آلاتین است. هر دی‌پپتید ترکیبی از…