خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اشعه ماوراء بنفش

اين اشعه محدوده ای از طيف نور خورشيد است که پس از طی ميليونها کيلومتر از خورشيد به ما می رسد. اين قسمت از نور خورشيد در محدوده بينايی انسان نيست و نمی توانيم آن را ببينيم به همين خاطر به آن نور تاريک نيز می گويند . اين اشعه …

بیشتر بخوانید »