مرور برچسب

خواص اشعه فرابنفش

اشعه ماوراء بنفش

اين اشعه محدوده ای از طيف نور خورشيد است که پس از طی ميليونها کيلومتر از خورشيد به ما می رسد. اين قسمت از نور خورشيد در محدوده بينايی انسان نيست و نمی توانيم آن را ببينيم به همين خاطر به آن نور تاريک نيز می گويند . اين اشعه خود به سه دسته تقسيم می شود: UV-A,UV-B,UV-C . جو زمين شدت ورود اشعه را می گيرد . علاوه بر جو زمين عواملی چون گردوغبار ، آلودگی…
ادامه مطلب ...