مرور برچسب

خونريزي

انمي ناشي از دست رفتن خون(Anemia of blood loss)

واكنش هاي باليني و مورفولو‍يك در مقابل از دست دادن خون بستگي به سرعت خونريزي دارد.بلافاصله بعد از خونريزي حاد و شديد،يه علت انقباض عروق،هماتوكريت و هموگلوبين طبيعي است.پس از وروود ضايعات به به عروق براي جبران كمبود جمع خون،اولين واكنش جبراني براي جبران خون از دست رفته رقيق شدن،اتفاق مي افتد.بعد از ان هموگلوبين و هماتوكريت و تعداد گلبول هاي سرخ خون…
ادامه مطلب ...