مرور برچسب

داروی الکلی ها

الکلیسم

الکلیسم‌ عبارت‌ است‌ از وابستگی‌ فیزیولوژیک‌ (جسمانی‌) و روانی‌ به‌ الکل‌، که‌ موجب‌ بروز بیماری‌های‌ مزمن‌ و بروز مشکل‌ در روابط‌ بین‌ فردی‌ و مشکلات‌ خانوادگی‌ و کاری‌ می‌شود. الکلیسم ممکن است به سیروز منجر شود. می بارگی نشانگان ناشی از وابستگی جسمی مزمن نسبت به الکل، آن چنان که محرومیت ناگهانی از آن سبب رعشه، اضطراب، توهم و هذیان می‌شود. اعتیاد…
ادامه مطلب ...