مرور برچسب

داریوش

اسم ایرانی پسر با حروف د ، ر ، ز، ژ

د داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی داژو : سوخته، داغ دانا : هوشیار، آگاه داور : نام موبدی است دَریز : نام داماد داریوش بزرگ دَسَم : فرمانده ده تن سرباز دلاور : دلیر، قهرمان دماوند : نام سرداری درزمان ساسانیان دهناد : از نام های برگزیده دینشاه : یاور و سرور دین دینیار : یاری دهنده دین…
ادامه مطلب ...