برچسب گذاری توسط: درمان ویار

علت و نشانه و درمان ویار در خانمها

ویار به معنی تمایل فرد به خوردن مواد غیر مفیدی است که ارزش تغذیه ای کمی دارند یا به کل فاقد ارزش می باشند. این تمایلات ممکن است براساس اعتقادات محلی یا مذهبی و...