دوشیدن شیر پستان با دست،دوشیدن شیر با شیر دوش،نگرفتن سینه مادر توسط نوز