خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسم ایرانی پسر با حروف د ، ر ، ز، ژ

                  د داریوش : نام سومین شاهنشاه هخامنشی داژو : سوخته، داغ دانا : هوشیار، آگاه داور : نام موبدی است دَریز : نام داماد داریوش بزرگ دَسَم : فرمانده ده تن سرباز دلاور : دلیر، قهرمان دماوند : نام سرداری درزمان …

ادامه نوشته »