مرور برچسب

راههای کنترل کردن خشم و ناراحتی و پرخاشگری

مدیریت خشم (کنترل خشم و عصبانیت)

کنترل خشم و عصبانیت،راههای کنترل کردن خشم و ناراحتی و پرخاشگری خشم يکي از هيجان هاي پيچيده انسان و واکنشي متداول نسبت به ناکامي و بدرفتاري است. همه ما در طول زندگي با موقعيت هاي خشم برانگيز روبه رو شده ايم. اشکال خشم اين است که اگرچه بخشي از زندگي است ؛ ولي ما را از رسيدن به اهداف خود بازمي دارد و علت اين که افراد درباره خشم دچار تعارض و تضاد…
ادامه مطلب ...