رباط متقاطع یا صلیبی جلویی یا قدامی Anterior cruciate ligament