روش انجام آزمایش مستقیم میکروسکپی و کشت ادرار از نظر مخمرها