روش اندازه‏ گيري عصاره محلول در آب سرد در ادويه و چاشني