مرور برچسب

سدوسپوریوم پرولیفیکانس

سودوآلشریا بوئیدی

گونه های سودوسپوریوم در بیماران دارای اختلالات سیستم ایمنی عفونت های تهدید کننده و روز افزونی را ایجاد می کنند. اشکال مختلف بالینی بیماریها و عفونت ناشی از ان شامل مایستوما،درگیری و کلونیزاسیون در مجاری تنفسی،عفونتهای سینوسی و ریوی،عفونتهای لوکالیزه خارج از دستگاه تنفسی و عفونتهای منتشره می باشد. عفونتهای ناشی از ان سیستم عصبی را نیز درگیر می کند.…
ادامه مطلب ...