مرور برچسب

سم مار

مار گزیدگی و راهای درمان و کمکهای اولیه مربوط به آن

از بين انواع گوناگون مارها تنها تعداد كمي از آنها شامل افعي ها، مارهاي مرجاني و مارهاي آبي سمي هستند . حتي مارهاي سمي نيز تنها براي دفاع از خود و يا به قصد شكار از نيش و سم خود استفاده مي كنند. مارها به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- مارهاي سمي 2- مارهاي نيمه سمي 3- مارهاي غير سمي مارهاي سمي نيز به سه دسته تقسيم مي شوند : 1- خانواده…
ادامه مطلب ...