مرور برچسب

سندرم چدیاک هیداشی

آنومالی چدیاک هیداشی

از ویژگیهای این آنومالی آلبینیسم جزئی چشم و پوست،آسیب پذیری به عفونت های مکرر و حضور گرانول های درشت و بزرگ در سیتوپلاسم لکوسیت ها می باشد. سندرم چدیاک هیگاشی(Chediak-Higashi) سندرم کشنده ای که در ان گرانولهای درشت ابی تیره درسیتوپلاسم تمام گلبولهای سفید مشاهده میگردند. این گرانولهای درشت در اثر ادغام گرانولهای اولیه وثانویه ایجاد می گردند.…
ادامه مطلب ...