مرور برچسب

شنت هگزوز منو فسفات، شنت هگزوز منو فسفات

متابوليسم رتيكولوسيت

متابوليسم انرژي رتيكولوسيت به مراتب فعال تر از اريتروسيت هاي مسن تر مي باشد.فعاليت انزيم هايي كه در تنظيم سرعت گليكوليز مهم هستند،در رتيكولوسيت ها افزايش مي يابد.شواهد حاكي از ان است كه با بلوغ رتيكولوسيت ها يك كاهش ناگهاني در تعداد انزيم هاي گليكوليتيك اتفاق مي افتد.اين مشاهدات مغاير با نقطه نظر قبلي مبني بر وقوع كاهش تدريجي فعاليت هاي انزيم هاي…
ادامه مطلب ...