برچسب خورده: عدم پذیرش یا رد نمونه

نمونه‌ها توسط جا لوله‌ای(rack) یا در کیسه‌های پلاستیکی اختصاصی همراه با فرم درخواست به آزمایشگاه حمل می‌شوند. در هنگام تحویل گرفتن نمونه در آزمایشگاه مراحل زیر باید اجرا شود. ثبت نمونه   این کار …