Tagged: عوامل مؤثر بر زيرواحد s30 ريبوزوم

حساسیت و مقاومت باکتری‌ ها به آنتی‌بیوتیک‌ ها

حساسیت و مقاومت باکتری‌ ها به آنتی‌بیوتیک‌ ها

سمیت انتخابی یکی از عوامل اصلی که اجازه اثر آنتی‌بیوتیک‌ها بر ضد باکتری‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد، این است که باکتری‌ها پروکاریوت می‌باشند و بنابراین بطور متمایزی با سلول‌های انسانی متفاوتند. این تفاوت‌ها شامل ساختمان...