غذای قبل از مسابقه ترجیحاً باید محتوی چه موادی باشد؟