مرور برچسب

مقدار مدول الاستیسیته فولاد مقدار مدول الاستیسیته بتن مدول الاستیسیته فولاد st37 جدول مدول الاستیسیته ضریب پواسون بتن مدول چیست مقدار عددی مدول الاستیسیته بتن مدول الاستیسیته مواد مختلف

آزمایش بدست آوردن ضریب ارتجاعی (مدول الاستیسیته) در تیرها

هدف آزمایش : بدست آوردن ضریب ارتجاعی (E) در تیرها تئوری آزمایش : در آیین نامه ASTM برای تعیین E (مدول الاستیسیته ) مربوط به مواد مختلف آزمایش کشش ساده صورت می گیرد و سپس از روی منحنی تنش – کرنش مقدار مدول الاستیسیته  ماده بدست می آید. منحنی نشان هنده رابطه بین تنش و کرنش در یک ماده معین مشخصه مهمی برای آن ماده است. برای به دست آوردن منحنی تنش –…
ادامه مطلب ...