مرور برچسب

پلاکت های مشبک

پلاکت های رتیکوله چیست؟

پلاکت های رتیکوله ، پلاکت هایی هستند که به تازگی در گردش خون رها شده اند و دارای بقایای RNA هستند. شمارش پلاکت های رتیکوله تخمینی از ترومبوپوئز است، و مشابه کاربرد شمارش رتیکولوسیت به عنوان تخمینی از اریتروپوئز می باشد. Matic (1998) یک روش آنالیز فلوسیتومتریک بهینه شده بعد از آنکوبه نمودن خون کامل با تیازول نارنجی را شرح داد که پس از اتصال به RNA ،…
ادامه مطلب ...