پارسیان لب

آزمايش تعيين حاملگي به روش نواري

گونادوتروپین جفتی انسان (hCG)، هورمونی است که به وسیله سلول‌های تروفوبلاست جفت، پس از بارور شدن تخمک ترشح شده و اندازه‌گیری آن معمولاًبه منظور...
error: Content is protected !!