پارسیان لب

آزمایش اسپرم

اختلالات تولیــــــــد اسپرم به تنهایی ۳۵ – ۳۰% موارد علل نـــــــــــازایی زوج را تشکیل می‌دهد، با این حال آزمایش کامل اسپرم و بررســـی آنتی‌بادی‌های...
error: Content is protected !!