پارسیان لب

آزمایش قند

شرایط لازم برای آزمایش قند،آزمایش ناشتایی قند،دوساعته پس از صبحانه و ناهار و شام قند،تست تحمل قند،نرمال رنج و تفسیر آزمایش قند خون،پائین آوردن...
error: Content is protected !!