پارسیان لب

آزمایش csf

CSF مایعی است شفاف و بیرنگ که فضای تحت عنکبوتیه و سیستم بطنی اطراف و درون مغز و طناب نخاعی را اشغال می‌کند و...
error: Content is protected !!