معماری

آسيب ديدگي غضروف زانو

آسيب ديدگي غضروف زانو ( آسيب زانو )

آسيب ديدگي غضروف زانو

صدمه به غضروف زانو واقع در بالاي استخوان درشت ني . صدمات غضروف زانو غالباً همراه دررفتگيهاي استخوان كشكك يا كشيدگيهاي رباطي زانو خواهد بود . بعضي اوقات جهت تشخيص صدمات زانو كه مقدم به درمان محافظه كارانه مي باشند ، دچار ابهام مي شويم . قسمتهاي درگير بدن : غضروف قسمت فوقاني درشت ني كه به طور طبيعي نيروي …

ادامه نوشته »