پارسیان لب

آناتومی مچ دست – استخوان و مفصل

مفصل مچ دست ساعد را به دست متصل میکند. حرکات این مفصل نسبت به آرنج دامنه بیشتری دارد. مچ دست محل عبور عروق و...
error: Content is protected !!