پارسیان لب

آنتی زن های سالمونلا

تشخیص آزمایشگاهی سالمونلا،روش های شناسایی و آزمایش های رایت و ویدال،مشخصات باکتری سالمونلا،بیماریهای و علائم سالمونلا،محیط های تشخیصی برای سالمونلا،کشت مدفوع برای سالمونلا جنس سالمونلا...
error: Content is protected !!