پارسیان لب

آکالیفای ساندری

بیماری فون ویلبراند شایع ترین اختلال خونریزی دهنده )با شیوع تقریبی یک درصد( است . بیماری در اکثر موارد به شیوه آتوزوم غالب به...
error: Content is protected !!