پارسیان لب

آکندروژنز

بیماریهای ارثی استخوانها اینگونه بیماریها ممکن است به تنهائی باشد یا همراه علائم دیگر همراه باشند. پرتو نگاری،آزمونهای آنزیمی و بیو شیمیایی  در تشخیص آنها اهمیت...
error: Content is protected !!