پارسیان لب

آیا استرادیول ناشتایی می خواهد

استروژن­ها مسئول خصوصیات ثانویه جنسی زن هستند. اگرچه بیشتر از ۳۰ استروژن شناسایی شده‏اند ولی فقط اندازه‏گیری سه استروژن (استرادیول E2، استرون E1 و...
error: Content is protected !!