پارسیان لب

آیا لیزر موهای زائد دائمی است؟ بهترین مرکز لیزر در تهران

لیزر نوعی نوراست که در طول موجی خاص تقویت شده و بسته به بافت هدف موردنظر درمواردمختلف طول موج آن فرق می کند.دردستگاههای لیزرموی...
error: Content is protected !!