پارسیان لب

اتوکلاو

در زیر آدرس صفحه ای که محتویات ان شامل فرم های کنترل کیفی سانتریوفیوژ،فور،بن ماری،انکوباتور،یخچال و اتوکلاو می باشد. صفحه فرمهای آزمایشگاهی         تهیه کننده:اقای خشوعی(ازمایشگاه نگرش)
error: Content is protected !!