پارسیان لب

اجسام هاينز

(Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Dificiency) كمبود اين انزيم G6PD به صورت ارثي و وابسته به كروموزوم X است. كمبود گلوگز 6-فسفات دهيدروژناز انزيمي است كه در گلبول...
error: Content is protected !!