پارسیان لب

احمدی نژاد

با ما هم بعله محمودجان؟! چپ دست
error: Content is protected !!