معماری

اختلالات شيپور استاش

عفونت گوش مياني

عفونت گوش میانی

      به التهاب مخاط گوش مياني اوتيت مياني (OM) گفته مي شود و بعد از عفونتهاي تنفسي شايعترين بيماري در كودكان است . بطوري كه حدود 65%-5% كودكان تا سن يكسالگي و 85%-70% كودكان تا سن 3 سالگي حداقل يكبار دچار (OM) مي شوند. اختلالات شيپور استاش و عفونتهاي مجاري تنفسي فوقاني مهمترين و اصلي ترين عامل در …

ادامه نوشته »