پارسیان لب

اختلالات شيپور استاش

      به التهاب مخاط گوش مياني اوتيت مياني (OM) گفته مي شود و بعد از عفونتهاي تنفسي شايعترين بيماري در كودكان است . بطوري كه...
error: Content is protected !!