پارسیان لب

ازمایش ادرار

آزمایش معمول ادرار برای بررسی اختلالات ادراری و سایر اعضای بدن مهم است . این آزمایش رنگ و شفافیت و یا کدورت ادرار را...
error: Content is protected !!