معماری

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف م

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف میم

بچه

              ماونداد : نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان مزدا : دانای بزرگ، پروردگار مزدک : نام پسر بامداد در دوران ساسانی مشیا : نام نخستین مرد در اوستا منوچهر : پهلوان نژاد. نام نیای سیزدهم اشوزرتشت. نام ششمین پادشاه پیشدادی منوشفر : نام پدر منوچهر شاه پیشدادی مه زاد : از …

ادامه نوشته »