معماری

استافیلوکوک کواگولاز منفی

استافیلوکوک ها (اورئوس،ساپروفیتیکوس،اپیدرمیس)

staph3

خصوصیات کلی استافیلوکوک کوکسی های گرم مثبت به قطر ۱٫۵-۰٫۵ میکرون هستند که به صورت نامنظم شبیه به خوشه انگور (Staphyl) در کنار یکدیگر ارایش می یابند.به ویژه باکتری هایی که که در محیط های جامد رشد کرده اند در شکل خوشه ای نامنظم هستند اما در محیط های کشت ابگوشت،ارایش باکتری ها ترجیحا بصورت دیپلوکوک و زنجیره های کوتاه …

ادامه نوشته »