پارسیان لب

استرلیتزیا نارنجی

پرنده بهشتی  -  BIRD-OF-PARADISE STRELITZIA REGINAE : نام علمی   STRELITZIACEAE  - استرلیتزیاسه : خانواده آفریقای جنوبی : بومی منطقه مرغ بهشتی,استرلیتزیا نارنجی,crane flower : نام های دیگر             پرنده بهشتی: اسم علمی پرنده...
error: Content is protected !!