پارسیان لب

اسكوروتوم

آناتومی دستگاه تناسلی مرد : تمام موجودات زنده تولید مثل می کنند . در انسان مثل سایر حیوانات عالی این وظیفه به عهده دستگاه معینی وا...
error: Content is protected !!