معماری

اسم فارسی با حرف واو

اسامی فارسی پسر با حرف و

حالت بغل نوزاد

                وفادار : از نام های برگزیده وَلخش : بلاش، پادشاه اشکانی وهامان : نام پدر سلمان فارسی وَهمنش : خوش منش، نیک منش وُهومن : ریشه اصلی بهمن امروزی ویسپرد : از بخش‌های اوستا ویشتاسب : نخستین پادشاه همزمان با اشوزرتشت واته : ایزد آب در اوستا وخش : روشنایی یا رویش. …

ادامه نوشته »