پارسیان لب

اسم پسر با حرف ی

          یزدانشاه : نام پسر انوشیروان دادگر یزدگرد : نام پادشاه ساسانی یَسنا : از بخش‌های اوستا یادگار : اثر و نشان که کسی از خود باقی بگذارد یزدان...
error: Content is protected !!