پارسیان لب

اسیب ورزش تنیس

علت ايجاد كمر درد در ورزش هاي راكتي, آرنج تنيس بازان,نوع زمين تنيس در ايجاد اسيب دخالت دارد   آسيب به مكانيسم گلنوهومرال، خصوصا عضلات چرخاننده...
error: Content is protected !!