پارسیان لب

اشکال لگن

لگن در بارداری بر اساس شکل ورودی اش به چهار دسته تقسیم می شود. لگن زنانه :gynecoid که حدود 41% از بانوان دیده می شود...
error: Content is protected !!