پارسیان لب

اعمال ماکروفاژ

مراحل تکاملی همچنانکه قبلاً ذکر شد، سلولهای رده گرانولوسیت و منوسیت از یک سلول بنیادی مشترک بنام CFU-GM منشاء می گیرند. سیر تکاملی رده منوسیت...
error: Content is protected !!