پارسیان لب

افتادگی پشت چشم

افتادگی پلک یا پتوز یعنی پایین آمدن لبه پلک فوقانی نسبت به مردمک چشم که ممکن است در اثر وارد شدن ضربه، ابتلا به...
error: Content is protected !!