پارسیان لب

افتراق ترانسودا و اگزودا در مايع پلور

مايع نخاعي مایع مغزی– نخاعی در اطراف مغز و طناب نخاعي قرار دارد. مایع مغزی- نخاعی را به طور معمول با انجام پونکسیون مایع نخاع...
error: Content is protected !!